github 在国内服务器 clone 慢的问题

常用解决方案记录
更新于: 2024-01-28 21:25:48

利用 hosts

利用 domain-ip-cli 来完成此功能

用法: dic github.com github.github.io github.global.ssl.fastly.net

20.205.243.166	github.com
185.199.110.153	github.github.io
116.89.243.8	github.global.ssl.fastly.net

将 ssh 改成 https

# 原来的
git@github.com:afeiship/dotfiles.git
# 新的
https://mirror.ghproxy.com/https://github.com/afeiship/dotfiles.git
# 利用命令一键设置
git remote set-url origin https://mirror.ghproxy.com/https://github.com/afeiship/dotfiles.git

https 免密码

文件放在这里 ~/.netrc

machine mirror.ghproxy.com
    login afeiship
    password YOUR_GITHUB_TOKEN