Go语言编程快速入门:函数/方法

P13 go12 - 函数/方法
更新于: 2022-01-17 11:55:55

形参/实参

 •  parameter: 形式参数
 • arguemnts: 实际参数 

函数的特点

 • 大写可以返回给其它函数用
 • 可以返回多个值
 • 可变参数

方法

 • 也是一个函数
 • 但与某个类型关联
 • go没有提供类和对象

定义方法

type T struct {
  name string
}
func (t T) PrintName() {
  fmt.Println(t.name)
}
func main() {
  t := T{name: "Michał"}
  t.PrintName()
}

 

参考