npm version 管理版本

semver 与 npm 学习
更新于: 2021-12-19 12:57:28

常用命令格式学习:

npm version [<newversion> | major | minor | patch | premajor | preminor | prepatch | prerelease [--preid=<prerelease-id>] | from-git]
(run in package dir)
'npm -v' or 'npm --version' to print npm version (6.14.15)
'npm view <pkg> version' to view a package's published version
'npm ls' to inspect current package/dependency versions
## 帮助
npm version -h

## major: 主版本+1(1.0.0 -> 2.0.0)
npm version major

## minor: 次版本号+1(2.0.0 -> 2.1.0)
npm version minor

## patch: 修正版本号+1(2.1.0 -> 2.1.1)
npm version patch

## premajor: 主版本号+1 且 预发布版本号-0(2.1.1 -> 3.0.0-0)
npm version premajor

## preminor: 次版本号+1 且 预发布版本号-0(3.0.0-0 -> 3.1.0-0)
npm version preminor

## prepatch: 修正版本号+1 且 预发布版本号-0(3.1.0-0 -> 3.1.1-0)
npm version prepatch

## prereleas: 预发布版本号+1(3.1.1-0 -> 3.1.1-1)
npm version prerelease

## 预发版版本号后缀
# v3.1.1-beta.0
npm version prerelease --preid=beta 
# v3.1.1-xxy.0
npm version prerelease --preid=xxy

npm  version 全局取消 git tag:

## 由于 npm version 默认会在 git 里打 tag,这个可以全局关闭
npm config set git-tag-version=false

## 如果放在 .npmrc 里的设置如下
git-tag-version=false

仅在当前命令里关闭 git tag :

npm version prerelease --preid=xxy --no-git-tag-version