uniapp 小程序 input输入框不显示

一个项目中遇到的问题
更新于: 2023-08-30 08:53:19

背景

text中不能嵌套组件,input放置在text中导致小程序中不能正常显示(网页端调试正常)

原代码

<text><input type="text" ></text>

改进后

<view><input type="text"></view>

参考